Státní ověření vah (cejchování):

Váhy, které se používají k prodeji zboží zákazníkovi musí splňovat kritéria, která jsou dána zákonem. To znamená, že musí být státně ověřitelné. Při zakoupení nové státem ověřitelné váhy je toto tzv. prvotní ověření již zahrnuto v ceně váhy. Následně se musí každé dva roky obnovovat. Platnost cejchu zaniká, je li poškozena či odstraněna úřední značka na váze nebo při zásahu do měřidla, který by měl za následek ovlivnění jeho metrologických vlastností. Tuto službu (cejchování) provádíme ve spolupráci s ČMI (český metrologický institut) po domluvě buď přímo na místě u zákazníka nebo u nás na prodejně.

Kalibrace vah:

Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem nebo hodnotami reprezentovanými ztělesněnou mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony.

 

Každá nová státem ověřitelná váha musí obsahovat tyto značky:

Značka shody s požadavky na pro váhy s neautomatickou činností:
Souvisí s předchozími ES značkami, k nimž se připojuje.
Značka identifikuje měřidlo, které splňuje požadavky evropské směrnice pro váhy s neautomatickou činností, určené pro použití v tzv. regulované sféře (např. v závazkových a podobných vztazích).

Značka shody

 

Kompletní označení shody podle zákona 22/1997 Sb. – měřidla:
Tímto označením shody jsou označena měřidla, která splňují požadavky evropské směrnice 2004/22/ES (tzv. MID), resp. nařízení vlády 464/2005 Sb. a jsou uváděna na trh stanoveným postupem.
Označení shody je doplněno metrologickým symbolem „M“ spojeným s posledním dvojčíslím roku, ve kterém bylo na výrobek umístěno, a číslem notifikované osoby, která se na posouzení shody podílela (popřípadě více notifikovaných osob).

Kompletní označení shody

 

Značky následného ověření: 

Úřední značka s připojeným identifikačním kódem:
(tzv. transakční úřední značka)
Úřední značkou s identifikačním kódem v provedení jako samolepicí štítek má být od roku 2015 označeno každé stanovené měřidlo, které ČMI ověřil (je-li to technicky možné). Značka je zhotovena černým potiskem na stříbřitém podkladu s vícero specifickými ochrannými prvky.
YY…………...poslední dvojčíslí roku ověření měřidla
XXXXXXX…..identifikační kód úřední značky
Úřední značky mohou mít pouze následující rozměry:
(14 x 10) mm, (18 x 11,5) mm, (34 y 17,5) mm
Symbol 15 je posledním dvojčíslím roku ověření, sedmimístné číslo je v daném roce jedinečným identifikačním číslem „transakční“ úřední značky.

Následné ověření obecněNásledné ověření

 

Orientační značka ČMI:

Orientační značkou v provedení jako samolepicí štítek může být označeno stanovené měřidlo, které ČMI ověřil a řádně označil stanovenými úředními značkami. Značka informuje veřejnost o vnitřní organizační jednotce ČMI, která provedla ověření a úřední značku na stanovené měřidlo umístila, uvádí kontaktní údaje, obsahuje proštípnutím vyznačené dvojčíslí roku, ve kterém uplyne doba platnosti ověření (neskončí-li platnost ověření z jiného důvodu).

Orientační a informační značka ČMI